Workshop: พัฒนาศักยภาพเครือข่ายด้านผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ (อีสาน)

สสส. และ Creative Citizen ชวนเครือข่ายสร้างเสริมสุขภาพและผู้ประกอบการที่เป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์ที่ส่งเสริมให้คนมีสุขภาพดีขึ้นเข้าร่วมเรียนรู้แนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์และความรู้ด้านการตลาดเบื้องต้น เพื่อนำไปใช้กับผลิตภัณฑ์ของตนเองและต่อยอดโอกาสทางธุรกิจ

วัน/เวลา/สถานที่:
25 มีนาคม 2560 9:00-17:30 น.
โรงแรมโฆษะ อ.เมือง จ.ขอนแก่น

รายละเอียด:
www.thaihealth.or.th/sook

Tags

Creative Citizen

Creative Citizen เครือข่ายพลเมืองสร้างสรรค์

See all articles

Next Read