สัมนาเชิงปฏิบัติการ: พื้นฐานการสื่อสารเพื่อสุขภาวะ (Basic Communication for Health Workshop)

สัมนาเชิงปฏิบัติการ: พื้นฐานการสื่อสารเพื่อสุขภาวะ (Basic Communication for Health Workshop)

SHARE

สัมนาเชิงปฏิบัติการ: พื้นฐานการสื่อสารเพื่อสุขภาวะ (Basic Communication for Health Workshop)
จัดโดย: เครือข่ายพลเมืองสร้างสรรค์ Creative Citizen
วันเวลา: 5 กรกฏาคม 2561 | 09:00-17:00 น.
สถานที่: ห้อง 413 อาคารศูนย์เรียนรู้นสุขภาวะ (สสส.)
จำนวนที่เปิดรับ: 40 คน (ไม่มีค่าใช้จ่าย)
รายละเอียด/ลงทะเบียน: www.facebook.com/events/951494561699411

เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เข้าใจหลักการพื้นฐานการสื่อสารออนไลน์ และพื้นฐานการออกแบบสื่อประชาสัมพันธ์อย่างง่ายด้วยเครื่องมือสำเร็จรูป (Powerpoint หรือ Keynote) และสามารถนำไปประยุกต์ในงานสนันสนุนการสร้างเสริมสุขภาวะได้

วิทยากร:
– ธีระพล เต็มอุดม, ธนาคารจิตอาสา | www.facebook.com/JitArsaBank
– ธนบูรณ์ สมบูรณ์, Greenery. | www.facebook.com/greeneryorg
– กรัตถ์ เล่ห์มงคล, CreativeMOVE | www.facebook.com/CreativeMOVE และ www.facebook.com/InfographicMOVE

เนื้อหา:
1. พื้นฐานการสื่อสารทาง Facebook
2. ลงมือออกแบบตารางการโพสต์เพื่อการสื่อสารทาง Facebook
3. พื้นฐานการออกแบบสื่อประชาสัมพันธ์
3. ลงมือออกแบบสื่อประชาสัมพันธ์ด้วยเครื่องมือสำเร็จรูป เช่น Powerpoint หรือ Keynote หรือเว็ปไซต์สำเร็จรูป

คุณสมบัติของผู้สมัคร: *
1. เป็นภาคีเครือข่ายของ สสส ในระดับผู้บริหาร ผู้กำหนดนโยบาย นักวิชาการ หรือผู้รับผิดชอบด้านการสื่อสาร
2. ผู้รับผิดชอบด้านการสื่อสาร นักวิชาการ องค์กรเพื่อสังคมหรือองค์กรไม่แสวงหาผลกำไรที่ทำงานด้านสุขภาวะ

วิธีการสมัคร:
1. กรอกใบสมัครออนไลน์ ภายในวันที่ 3 กรกฏาคม 2561 เวลา 18:00 น. ที่ https://goo.gl/forms/5Owh2vk6Mk617zQh2
2. ดูรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรม วันที่ 4 กรกฏาคม 2561 เวลา 9:00 น. ที่ www.facebook.com/CreativeCitizen
3. ทีมงานจะติดต่อผู้ที่ได้รับสิทธิ์เข้าร่วมอบรมทางโทรศัพท์เพื่อยืนยันการสำรองที่นั่ง ภายในวันที่ 4 กรกฏาคม 2561

(*) โปรดตอบคำถามให้ครบถ้วน เนื่องจากเราจะใช้เป็นข้อมูลนี้ในการคัดเลือกผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมการอบรม
(*) เข้าร่วมอบรมได้ไม่เกิน 2 คนต่อโครงการ หรือหน่วยงาน
(*) ไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐานการออกแบบ
(*) ผู้เข้าอบรมต้องนำคอมพิวเตอร์โนตบุ๊คที่ติดตั้งโปรแกรม PowerPoint หรือ Keynote มาด้วยในวันอบรม

ติดต่อสอบถาม:
contact@creativemove.com