Creative Citizen

Citizen Lab 02: Infographic เพื่อการสนับสนุนงานสร้างเสริมสุขภาวะ #2

เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เข้าใจหลักการพื้นฐานของอินโฟกราฟฟิก ขั้นตอนการออกแบบ ตั้งแต่การเตรียมข้อมูล การถ่ายทอดเรื่องราว การตีความข้อมูลเป็นแผนภาพ การออกแบบอินโฟกราฟฟิกด้วยเครื่องมือสำเร็จรูป และแนวทางการนำไปประยุกต์ในงานสนันสนุนงานสร้างเสริมสุขภาวะ วิทยากร: ทีมงาน InfographicMOVE | www.facebook.com/InfographicMOVE/photos จำนวนที่เปิดรับ: * 40 คน (ไม่มีค่าใช้จ่าย) วิธีการสมัคร: 1. กรอกใบสมัครออนไลน์ภายในวันที่ 19 เม.ย. 2559 เวลา 23:59 น. ที่ http://goo.gl/forms/H8YPLmLLlT 2. ดูรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรม…

Continue Reading
Close Menu