Design 4 Good – ภาคเหนือ (มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง)

ภาพบรรยากาศกิจกรรม: อบรมเชิงฎิบัติการ Design 4 Good - ภาคเหนือ (มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง) วันและเวลา: 10 พฤษภาคม 2561 | 09:00-17:00 น. วิทยากร: คุณจักรพันธ์ สุวรรณพาณิชย์ และคุณกัลย์จีรา ชาตินันทฤกษ์ เป้าหมาย: พัฒนาศักยภาพทางด้านการออกแบบสื่อสร้างสรรค์และการสื่อสารร่วมกับเครือข่ายมหาวิทยาลัย 4 ภาค เพื่อให้เกิดนักสื่อสารด้านสุขภาวะที่มีศักยภาพในการสร้างสรรค์สื่อ รู้เท่าทันสื่อ และใช้สื่ออย่างสร้างสรรค์

Continue ReadingDesign 4 Good – ภาคเหนือ (มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง)

‘คำสัญญาปาเลา’ แสตมป์สัญญาบนพาสปอร์ต ว่าจะรักษ์ธรรมชาติและหัวใจของประเทศปาเลา

"เด็กๆ แห่งปาเลาทั้งหลาย ฉันขอสัญญาในฐานะผู้มาเยือน ว่าจะปกป้องและอนุรักษ์ประเทศเกาะอันสวยงามของท่าน ฉันขอปฏิญาณว่า จะประพฤติปฏิบัติด้วยความเคารพ ฉันจะไม่หยิบฉวยสิ่งที่ไม่ควร ฉันจะไม่ทำร้ายสิ่งที่ไม่ทำร้ายฉัน สิ่งที่ฉันจะเหลือทิ้งไว้ให้กับที่นี่มีเพียงรอยเท้าของฉันเท่านั้น "     นี่คือเนื้อหาในคำสัญญาที่นักท่องเที่ยวต่างชาติที่ไปเยือนปาเลา 'สาธารณรัฐปาเลา' (Republic of Palau) ประเทศหมู่เกาะขนาดเล็กในมหาสมุทรแปซิฟิก จะต้องเซ็นคำสัญญาให้ความเคารพต่อสิ่งแวดล้อม ในแคมเปญ 'คำสัญญาปาเลา' หรือ Palau Pledge ปาเลา เป็นหมู่เกาะประชากรประมาณ 20,000 คน ทางฟากตะวันตกของแปซิฟิก อยู่ทางตะวันออกของประเทศฟิลิปปินส์ไปประมาณ 500 กิโลเมตร ได้รับเอกราชในปี พ.ศ.…

Continue Reading‘คำสัญญาปาเลา’ แสตมป์สัญญาบนพาสปอร์ต ว่าจะรักษ์ธรรมชาติและหัวใจของประเทศปาเลา

Design 4 Good – ภาคเหนือ (มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง)

กิจกรรม: อบรมเชิงฎิบัติการ Design 4 Good - ภาคเหนือ (มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง) วันและเวลา: 10 พฤษภาคม 2561 | 09:00-17:00 น. วิทยากร: คุณจักรพันธ์ สุวรรณพาณิชย์ และคุณกัลย์จีรา ชาตินันทฤกษ์ เป้าหมาย: พัฒนาศักยภาพทางด้านการออกแบบสื่อสร้างสรรค์และการสื่อสารร่วมกับเครือข่ายมหาวิทยาลัย 4 ภาค เพื่อให้เกิดนักสื่อสารด้านสุขภาวะที่มีศักยภาพในการสร้างสรรค์สื่อ รู้เท่าทันสื่อ และใช้สื่ออย่างสร้างสรรค์ ติดต่อสอบถาม: contact@creativecitizen.com…

Continue ReadingDesign 4 Good – ภาคเหนือ (มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง)