Unseen Tour Kuala Lumpur เที่ยวกัวลาลัมเปอร์มุมใหม่นำทัวร์โดยคนไร้บ้าน

ระยะหลังมานี้ เรามักได้เห็นคำว่า 'dignity' (ศักดิ์ศรี) ปรากฏอยู่ในหลายโครงการที่ให้การช่วยเหลือสนับสนุนคนไร้บ้านหรือผู้ด้อยโอกาส โดยเราสรุปและตีความจากการทำงานขององค์กรต่างๆ ข้างต้นได้ว่า การช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสนั้น ไม่ควรให้เพียงแค่ความช่วยเหลือทางกายภาพ เช่น เรื่องที่อยู่อาศัย อาหาร และปัจจัยสี่เท่านั้น แต่ควรจะต้องคืน 'ศักดิ์ศรี' ของความเป็นคนกลับไปให้พวกเขาด้วย โครงการ Unseen Tours Kuala Lumpur นี้ก็เช่นกัน โครงการนี้เป็นผลงานของ Yellow House KL ที่ชักชวนให้คนไร้บ้านในกัวลาลัมเปอร์ มาเลเซีย มาเข้าร่วมอบรมการเป็นมัคคุเทศน์ และทำงานเป็นมัคคุเทศน์นำนักท่องเที่ยวเดินเที่ยวตามตรอกซอกซอยต่างๆ…

Continue ReadingUnseen Tour Kuala Lumpur เที่ยวกัวลาลัมเปอร์มุมใหม่นำทัวร์โดยคนไร้บ้าน