Creative Citizen

QTrobot หุ่นยนต์สุดน่ารัก ช่วยสอนทักษะเสริมพัฒนาการให้เด็กออทิสติก

โรคออทิสติกเป็นหนึ่งในความบกพร่องทางสมองที่พบมากในปัจจุบัน โดยเป็นความบกพร่องทางพัฒนาการแบบรอบด้าน ซึ่งจะแสดงอาการอย่างชัดเจนในวัยเด็ก ทำให้พัฒนาการทางด้านสังคมและภาษาบกพร่อง เด็กจะมีปัญหาด้านปฏิสัมพันธ์กับคนรอบข้าง ไม่สามารถสื่อสารผ่านการพูด อ่าน เขียน หรือเข้าใจสิ่งที่ผู้อื่นสื่อสารได้ ส่งผลต่อการใช้ชีวิตในสังคมเป็นอย่างมาก ล่าสุดบริษัทสตาร์ทอัพในประเทศลักเซมเบิร์กอย่าว Luxai ได้ค้นหาวิธีที่จะช่วยแก้ปัญหาให้เด็กเหล่านี้ด้วยการใช้เวลาศึกษาและวิจัยอยู่นานหลายปีพัฒนาหุ่นยนต์ที่มีชื่อว่า QTrobot โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนรู้ พัฒนาระดับสมาธิ (การจดจ่อ) และการมีปฏิสัมพันธ์ของเด็กออทิสติก รวมถึงช่วยลดความวิตกกังวลและพฤติกรรมรบกวน/ขัดขวางด้วยการใช้หุ่นยนต์ QTrobot ในการสอนทักษะด้านต่างๆ ให้กับเด็กๆ QTrobot เป็นหุ่นยนต์ที่ถูกออกแบบขึ้นโดยมีพื้นฐานมาจากร่างกายมนุษย์ มีความสูงกว่าสองฟุตพร้อมหน้าจอ LCD บนใบหน้าและแขนที่เคลื่อนไหวได้ สามารถมองเห็น, ได้ยิน, พูดคุย อีกทั้งยังสามารถสื่อสารด้วยการแสดงสีหน้าผ่านทางหน้าจอบนใบหน้าและแสดงท่าทางด้วยการเคลื่อนไหวของแขนและลำตัว โดยจะทำงานร่วมกับอุปกรณ์ที่เรียกว่า Graphical Interface ซึ่งจะใช้ในการควบคุมหุ่นยนต์และเขียนโปรแกรมการสอนที่สามารถออกแบบได้ตามความต้องการของครูผู้ฝึกสอนและเด็ก…

Continue Reading
Close Menu