Creative Citizen

Creative Citizen Talk 2019: Health Perspective

เครือข่ายพลเมืองสร้างสรรค์ Creative Citizen ชวนร่วมงาน Creative Citizen Talk 2019: Health Perspective ฟังแนวคิดสร้างสรรค์สุขภาวะจาก 10 นักสร้างสรรค์ นักคิด นักทำ หลากสาขา ที่จะมาแบ่งปันประสบการณ์ กระตุ้นต่อมไอเดีย และสร้างแรงบันดาลใจในการเปลี่ยนแปลงในตัวคุณ Creative Citizen Talk 2019: Health Perspective วันและเวลา: วันอาทิตย์ที่ 25 สิงหาคม 2562…

Continue Reading

Creative Citizen Talk 2019: Health Perspective

เครือข่ายพลเมืองสร้างสรรค์ Creative Citizen ชวนร่วมงาน Creative Citizen Talk 2019: Health Perspective ฟังแนวคิดสร้างสรรค์สุขภาวะจาก 10 นักสร้างสรรค์ นักคิด นักทำ หลากสาขา ที่จะมาแบ่งปันประสบการณ์ กระตุ้นต่อมไอเดีย และสร้างแรงบันดาลใจในการเปลี่ยนแปลงในตัวคุณ Creative Citizen Talk 2019: Health Perspective วันและเวลา: วันอาทิตย์ที่ 25 สิงหาคม 2562…

Continue Reading
Close Menu