Creative Citizen

รวมพลัง 10 นักสร้างสรรค์สุขภาวะ ส่งต่อแรงบันดาลใจ ในงาน Creative Citizen Talk 2019: Health Perspective

การเป็นนักสร้างสรรค์เริ่มต้นที่ตรงไหน? เป็นคำถามที่ดูจะกว้างเกินกว่าใครจะหาคำตอบได้ด้วยตัวเองตามลำพัง งาน Creative Citizen Talk  โดยเครือข่ายพลเมืองสร้างสรรค์ Creative Citizen โดยการสนับสนุนของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จึงจัดขึ้นต่อเนื่องจนก้าวเข้าสู่ครั้งที่ 6 แล้วในปีนี้ ภายใต้แนวคิด Health Perspective Creative Citizen Talk 2019: Health Perspective ปีนี้จัดขึ้นที่หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร (BACC) เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2562 ที่ผ่านมา…

Continue Reading

‘รศ.ดร.พนิต ภู่จินดา’ การมีสุขภาวะดีคือการมีพื้นที่สาธารณะที่ดีมีคุณภาพ

บทสนทนาระหว่างเรากับ รศ.ดร.พนิต ภู่จินดา ผู้อำนวยการศูนย์สร้างเสริมสุขภาวะเมืองและหัวหน้าภาควิชาการวางแผนภาคและเมือง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในครั้งนี้ ว่าด้วยเรื่องบทบาท กระบวนการทำงาน รวมทั้งโครงการต่าง ๆ ภายใต้การดำเนินการของ ‘ศูนย์สร้างเสริมสุขภาวะเมือง’ อันเป็นหนึ่งในโครงการเสริมสร้างสุขภาวะในบริบทเมือง นอกจากหน้าที่ในการพัฒนาองค์ความรู้ ตลอดจนขับเคลื่อนการพัฒนาพื้นที่เมืองเพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพกายและใจที่มีคุณภาพแล้ว องค์กรที่เกิดขึ้นจากการร่วมมือกันระหว่างสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และภาควิชาการวางแผนภาคและเมือง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย แห่งนี้ยังผลักดันกลยุทธ์ นโยบาย ไปจนถึงการออกแบบพื้นที่สุขภาวะเชิงสร้างสรรค์ให้เกิดขึ้นในสังคมไทยอีกด้วย ศูนย์พัฒนาองค์ความรู้ ขับเคลื่อนการพัฒนาพื้นที่เมืองเพื่อสุขภาพดีทั้งกายและใจ “ศูนย์สร้างเสริมสุขภาวะเมือง หรือ Healthy Space…

Continue Reading
Close Menu