Creative Citizen

VIVITA ฟรีสเปซด้านนวัตกรรมสำหรับเด็กเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้และการสร้างนวัตกรรม

Mistletoe, Inc. คือองค์กรสตาร์ทอัพที่ก่อตั้งขึ้นโดย Taizo Son โดยมีจะทำหน้าที่เชื่อมโยงกลุ่มการศึกษา ชุมชน ผู้ประกอบการรุ่นใหม่ กลุ่มนักลงทุน นักวิจัย ไปจนถึงภาคประชาชนเพื่อสร้างสรรค์และยกระดับคุณภาพชีวิตให้กับคนและสังคม กับเป้าหมายใหญ่เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นให้กับโลกใบนี้ ผ่านเครื่องมือที่เรียกว่า ‘เทคโนโลยี’ โดยองค์กรดังกล่าวจะให้การสนับสนุนเรื่องของทุน การพัฒนาและวิจัยองค์ความรู้ และฝึกฝนทักษะเพื่อส่งมอบไปยังกลุ่มสตาร์ทอัพทั่วโลก ให้พวกเขาสามารถเติบโตขึ้นได้ในแนวทางของตัวเองได้อย่างมั่นคงและมีคุณภาพ ที่ผ่านมา Mistletoe, Inc. ทำงานร่วมกับกลุ่มผู้ประกอบทั่วโลก ตั้งแต่ ‘Zipline’ บริการส่งอุปกรณ์และเครื่องมือทางแพทย์ด้วยโดรนที่ช่วยร่นระยะเวลาในการขนส่งสิ่งของจำเป็นไปยังพื้นที่ที่ต้องการความช่วยเหลือได้อย่างทันท่วงที ‘WOTA Inc.’ กับการพัฒนาระบบรีไซเคิลน้ำที่สามารถช่วยประหยัดทรัพยากรด้วยการนำกลับมาใช้ใหม่ได้แบบเรียลไทม์ รวมทั้ง ‘VIVITA’…

Continue Reading
Close Menu