Creative Citizen

Interlace: textile research งานศิลปะแสดงภาพรวมธุรกิจสิ่งทอและแฟชั่นในสังคมบริโภค

ธุรกิจแฟชั่น, เสื้อผ้า และสิ่งทอเป็นวงการหนึ่งที่ส่งแรงขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจโลก โดยเฉพาะในสังคมบริโภคที่จำเป็นต้องผลิตสินค้าเข้าสู่ตลาด พร้อมกับสร้างภาพการโฆษณาเพื่อดึงดูดการจับจ่ายของผู้คนอย่างต่อเนื่อง ในเวลาเดียวกันก็เป็นสิ่งผลิตซ้ำและเหลือทิ้งจำนวนมหาศาลด้วยเช่นกัน เรื่องนี้อาจมีคนรู้มาบ้างแล้วและบางคนไม่เคยนึกถึง ซึ่งเราเคยนำเสนอบทความเกี่ยวกับความสูญเสียของสภาพแวดล้อมที่เกิดจากวงจรธุรกิจแฟชั่นมาแล้วใน Clothing the Loop: คิดก่อนช้อป อุตสาหกรรมแฟชั่นเสื้อผ้าสร้างมลพิษมหาศาล ผลงานชิ้นนี้ก็มาตอกย้ำในความคิดเดียวกันในอีกรูปแบบหนึ่ง โดย Hella Jongerius ศิลปิน นักออกแบบชาวดัตช์ ผู้สนใจเรื่องสีสัน, พื้นผิว, วัสดุ และใยผ้า Interlace: textile research คือชื่อผลงานแสดงนิทรรศการของศิลปิน Hella Jongerius จัดแสดงตั้งแต่วันที่…

Continue Reading
Close Menu