Creative Citizen

OOCA ตัวช่วยย่นระยะ เชื่อมต่อคุณหมอกับผู้มีปัญหาสุขภาพทางใจให้ใกล้ชิดกันมากขึ้น

หากเราลองเทียบเคียงกับโครงสร้างของพีระมิด จำนวนของผู้ป่วยจิตเวชคือส่วนยอด ขณะที่ส่วนฐานคือสัดส่วนของผู้ที่มีสุขภาพจิตดี ซึ่งแม้ว่าผู้ป่วยกลุ่มนี้จะมีสัดส่วนไม่มากเมื่อเทียบกับประชากรทั้งหมด แต่พวกเขาก็ไม่ควรถูกมองข้ามหรือละเลย ขณะเดียวกันในปัจจุบัน ปัจจัยต่างๆ จากสถานการณ์รอบตัว ตั้งแต่หน้าที่รับผิดชอบของผู้คนในแต่ละช่วงวัย การจัดสมดุลระหว่างชีวิตเรียนและการทำงานกับชีวิตส่วนตัว ปัญหาความสัมพันธ์ในทุกรูปแบบ ความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในชีวิต เป็นสิ่งเร่งเร้าที่อาจนำไปสู่ปัญหาสุขภาพจิตในระดับต่างๆ ได้กับทั้งผู้ป่วยทางจิตเวช และคนทั่วไป ทั้งความเครียด ความวิตกกังวล ความกดดัน ซึมเศร้า หรือการฆ่าตัวตาย หากไม่ได้รับการรักษาอย่างเท่าทัน ถูกต้อง และเหมาะสม ในทางคู่ขนานนั้น สิ่งหนึ่งที่ยังคงเป็นอุปสรรคของการเข้ารับการรักษา ก็คือการที่คนบางกลุ่มยังมีทัศนคติในด้านลบกับการเข้าพบผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพจิต ไม่ว่าจะเป็นผู้ป่วยเอง ตลอดจนค่านิยมของคนในสังคม หรือความยากลำบากของขั้นตอนการรักษา ค่าใช้จ่าย…

Continue Reading
Close Menu