Creative Citizen

‘ยศพล บุญสม’ ภูมิสถาปนิกนักคิดพัฒนาเมืองด้วยการลงมือทำร่วมกับชุมชนเพื่อสังคมที่ยั่งยืน

ตามแผนการพัฒนาอย่างยั่งยืน หรือ Sustainable Development Goals: SDGs โดยองค์การสหประชาชาติ ได้กำหนดเป้าหมายไว้ทั้งหมด 17 ข้อ หนึ่งในนั้นว่าด้วยเรื่องการสร้างเมืองและชุมชนอย่างยั่งยืน ซึ่งประเด็นที่ว่าครอบคลุมไปในหลายๆ ส่วน ตั้งแต่เรื่องของความปลอดภัย การยกระดับคุณภาพชีวิตด้านต่างๆ ของพลเมือง ไปจนถึงการวางแผนบริหารจัดการเมืองและชุมชนอย่างมีส่วนร่วม ซึ่งในประเด็นหลัง นอกเหนือไปจากนโยบายการพัฒนาเมืองที่ออกโดยภาครัฐแล้ว สาขาอาชีพต่างๆ ในสังคม ไม่ว่าจะเป็นพ่อค้า แม่ขาย ชาวนา ช่างฝีมือ นักธุรกิจ วิศวกร นักออกแบบ สถาปนิก หรือนักวางผังเมือง…

Continue Reading
Close Menu