BuzziJungle พื้นที่สร้างสรรค์สร้างปฎิสัมพันธ์ด้วยการปีน นั่ง นอน พูดคุยในหลากอิริยาบท

การแก้ปัญหาพื้นที่การประชุมแบบเดิมๆ กำลังถูกท้าทายและสะท้อนออกมาเป็นอีกวิธีการแก้ไขเชิงทดลอง โดยนักออกแบบชาวเบลเยียม Jonas Van Put กับงาน BuzziJungle ที่หวังสร้างความสัมพันธ์ของผู้คนในเมืองให้ดีขึ้น

BuzziJungle คือโครงสร้างที่ถูกออกแบบให้รองรับการปฏิสัมพันธ์ที่คล้ายกับป่าขนาดย่อม มันคือการเปรียบเทียบกับ BuzziJungle เข้ากับป่าของการพบปะสังสรรค์ในโครงสีเหลืองแทนกิ่งก้านต้นไม้ พื้นที่ทุกส่วนคือการออกแบบที่รองรับกิจกรรมหลากหลาย ผู้เข้าใช้สามารถสร้างปฏิสัมพันธ์กันด้วยการป่ายปีน นั่ง นอน พูดคุยกันในหลากอิริยาบถ การแก้ปัญหานี้สามารถช่วยจัดการพื้นที่จำกัดแบบในเมืองได้ด้วยการสร้างความสัมพันธ์ในแนวดิ่งของพื้นที่ต่าง ๆ

โครงที่ออกแบบดูคล้ายว่าเป็นกิ่งก้านต้นไม้ป่ามาจากระยะของสัดส่วนมนุษย์ ทำให้สามารถใช้งานสะดวกทั้งนอน นั่ง ทุกกิจกรรมถูกรองรับบนแผ่นเหล็กเคลือบแลกเกอร์ มันถูกออกแบบให้รองรับพื้นที่มากสุดในขนาดกว้าง 3.23 ยาว 5.63 สูง 2.58 เมตร หรือปรับเป็นที่นั่งยาวขนานไปกับทางเดินในกรณีพื้นที่แคบก็ย่อมได้ โดยทุกหน่วยที่ประกอบเข้าออกถูกอิงตามการใช้สอยจากสัดส่วนมนุษย์นั่นเอง มันสามารถรองรับการพบปะกันของผู้คนได้มากถึง 18-20 คนในเวลาเดียวกันเมื่อถูกประกอบในแนวดิ่งด้วย

หากพื้นที่ขนาดจำกัด ทำให้เกิดปัญหาการปฏิสัมพันธ์ของคนในสังคม และปัญหามีไว้แก้ นี้คืออีกวิธีการทดลองให้อีกปัญหาได้ถูกแก้ไขด้วยการออกแบบ


อ้างอิง: buzzi.space, archdaily

สาโรช พระวงค์

สถาปนิกผู้ริเป็นนักเขียน และอาจารย์ประจำคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี สนใจในสถาปัตยกรรมที่สร้างคุณภาพที่ชีวิตที่ดีขึ้น เลยมาเขียนเล่าให้ผู้อ่านเป็นเนืองๆ

See all articles