Creative Citizen

ACTION

Workshop: พัฒนาศักยภาพเครือข่ายด้านผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ (อีสาน)

สสส. และ Creative Citizen ชวนเครือข่ายสร้างเสริมสุขภาพและผู้ประกอบการที่เป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์ที่ส่งเสริมให้คนมีสุขภาพดีขึ้นเข้าร่วมเรียนรู้แนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์และความรู้ด้านการตลาดเบื้องต้น

Art for Health 2016

ปลุกพลังเปลี่ยนไทย และ Creative Citizen ชวนร่วมโครงการ

Tools for CP กิจกรรมทำอุปกรณ์ฝึกทักษะสำหรับเด็กสมองพิการ C.P. มอบให้มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

มาช่วยกัน! แค่มีอุปกรณ์ที่ดี ก็ช่วยให้น้องๆ สมองพิการมีคุณภาพมีชีวิตที่ดีขึ้นได้ ปลุกพลังเปลี่ยนไทย

Close Menu