Creative Citizen

INTERVIEW

‘น.พ.พูลชัย จิตอนันตวิทยา’ นวดดัดจัดสรีระกับวิสาหกิจเพื่อชุมชน SHE

มีคนเคยกล่าวว่า “การให้ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดคือการให้โอกาสที่สามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตของผู้อื่นให้ดีขึ้นได้ และจะยิ่งใหญ่มากไปอีกหากผู้รับเห็นคุณค่าของโอกาสนั้นและตั้งใจทําในสิ่งที่ดียิ่งขึ้นไป” วิสาหกิจเพื่อชุมชนนามว่า ‘SHE

‘พัชนา มหพันธ์’ ปลูกฝังวิชาชีวิตยั่งยืนกว่าวิชาการกับโรงเรียนปัญญาประทีป

จากประสบการณ์ในวัยเด็กที่ชอบทำกิจกรรมนอกห้องเรียนมากกว่าเรียนหนังสือในห้อง พัชนา มหพันธ์ หรือ ครูแจ๊ด

‘ประสาน อิงคนันท์’ สื่อสารมวลชนที่สร้างสรรค์และตั้งใจดี ‘บุญมีฤทธิ์ มีเดีย’

เพราะความเชื่อที่ว่า งานสื่อสารมวลชน หากทำบนพื้นฐานของความตั้งใจดีและสร้างสรรค์แล้ว บุญหรือประโยชน์จะถูกส่งต่อไปยังสังคมหมู่มากได้รวดเร็วและทั่วถึง นี่จึงเป็นที่มาของทั้งชื่อ

‘ดิสสกร กุนธร’ เล่นสนุก มีความสุข ได้สาระกับ ‘สนามเด็กเล่นสร้างปัญญา’

เพราะการเล่นไม่ใช่เรื่องไร้สาระ แต่ส่งผลโดยตรงให้เด็กๆ ได้รับทั้งความสุข สนุก รวมทั้งอิสระทางความคิด

‘ณิชชารีย์ เป็นเอกชนะศักดิ์’ ผู้สำรวจความสุขคนไข้ ค้นหาความสุขในความทุกข์ของผู้ป่วย

หนึ่งในทอล์คออฟเดอะทาวน์ในบ้านเราเมื่อปีที่แล้ว คงจะต้องรวมเอาเรื่องที่โรงพยาบาลเวิลด์เมดิคอล (World MediCal Hospital)

Close Menu