Creative Citizen

INTERVIEW

HiveSters การท่องเที่ยวเพื่อสังคมรูปแบบใหม่ ร่วมพัฒนาชุมชนด้วยการท่องเที่ยวแบบยังยืน

เป็นการท่องเที่ยวที่สามารถสร้างรายได้ให้แก่ชุมชน เป็นการท่องเที่ยวที่สามารถรักษาคุณค่าวัฒนธรรมดั้งเดิมไม่ให้เลือนหาย เป็นการท่องเที่ยวที่ต้องไม่ทำร้ายสิ่งแวดล้อม เงื่อนไขข้างต้นคือสิ่งที่ทำให้ HiveSters

Wanita กลุ่มสตรีธุรกิจเพื่อสังคมปลายด้ามขวาน..เพื่อสันติภาพชายแดนใต้

สถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ปลายด้ามขวานตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ไม่เพียงแต่จะสร้างความสูญเสียทั้งชีวิตและกำลังใจในฟากฝั่งของเจ้าหน้าที่ แน่นอนว่ามันส่งผลกระทบโดยตรงต่อชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้มาอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง กลุ่มผู้หญิงที่ต้องก้าวข้ามทั้งความเศร้า

‘สุพัฒนุช สอนดำริห์’ กับการสื่อสารการตลาดแบบสุดขั้ว ระหว่างโลกแห่งธุรกิจและงานภาคสังคม

ในขณะที่โลกกำลังดำเนินไปด้วยระบบเศรษฐกิจซึ่งขับเคลื่อนด้วยพลังแห่งการสะสมทุน คนในสังคมมีความสัมพันธ์กันแบบขายแรงงานแลกเงิน มีนายทุนเป็นเจ้าของปัจจัยการผลิต ส่วนแรงงานก็ขายแรงและความสามารถของตัวเองในอัตราค่าจ้างคงที่ โดยมีมูลค่าส่วนเกินหรือกำไรเป็นเป้าหมายสูงสุด

Close Menu