Creative Citizen

INTERVIEW

‘พัชนา มหพันธ์’ ปลูกฝังวิชาชีวิตยั่งยืนกว่าวิชาการกับโรงเรียนปัญญาประทีป

จากประสบการณ์ในวัยเด็กที่ชอบทำกิจกรรมนอกห้องเรียนมากกว่าเรียนหนังสือในห้อง พัชนา มหพันธ์ หรือ ครูแจ๊ด

‘ณิชชารีย์ เป็นเอกชนะศักดิ์’ ผู้สำรวจความสุขคนไข้ ค้นหาความสุขในความทุกข์ของผู้ป่วย

หนึ่งในทอล์คออฟเดอะทาวน์ในบ้านเราเมื่อปีที่แล้ว คงจะต้องรวมเอาเรื่องที่โรงพยาบาลเวิลด์เมดิคอล (World MediCal Hospital)

‘ประสาน อิงคนันท์’ สื่อสารมวลชนที่สร้างสรรค์และตั้งใจดี ‘บุญมีฤทธิ์ มีเดีย’

เพราะความเชื่อที่ว่า งานสื่อสารมวลชน หากทำบนพื้นฐานของความตั้งใจดีและสร้างสรรค์แล้ว บุญหรือประโยชน์จะถูกส่งต่อไปยังสังคมหมู่มากได้รวดเร็วและทั่วถึง นี่จึงเป็นที่มาของทั้งชื่อ

Close Menu