Design 4 Good – ภาคกลาง (มศว กรุงเทพฯ)

Design 4 Good – ภาคกลาง (มศว กรุงเทพฯ)

SHARE

กิจกรรม: อบรมเชิงฎิบัติการ Design 4 Good – ภาคกลาง (มศว)
วันและเวลา: 24 มีนาคม | 09:00-17:00 น.
วิทยากร: คุณจักรพันธ์ สุวรรณพาณิชย์ และคุณกัลย์จีรา ชาตินันทฤกษ์

เป้าหมาย: พัฒนาศักยภาพทางด้านการออกแบบสื่อสร้างสรรค์และการสื่อสารร่วมกับเครือข่ายมหาวิทยาลัย 4 ภาค เพื่อให้เกิดนักสื่อสารด้านสุขภาวะที่มีศักยภาพในการสร้างสรรค์สื่อ รู้เท่าทันสื่อ และใช้สื่ออย่างสร้างสรรค์

ติดต่อสอบถาม:
contact@creativecitizen.com

รายละเอียด:
www.creativecitizen.com