Design 4 Good – ภาคตะวันออก (มหาวิทยาลัยบูรพา)

Creative Citizen ชวนน้องๆ จากมหาวิทยาลัยบูรพา มาเรียนรู้การออกแบบสื่อเพื่อสุขภาพ เริ่มตั้งแต่การฝึกย่อยข้อมูลจนถึงการออกแบบพื้นฐาน ซึ่งผลงานแต่ละชิ้นที่ออกมานั้นเรียกได้ว่าเต็มไปด้วยคุณภาพและน่าสนใจมากๆ
กิจกรรม: อบรมเชิงฎิบัติการ Design 4 Good – ภาคตะวันออก (มหาวิทยาลัยบูรพา)
วันและเวลา: 20 กุมภาพันธ์ 2562 | 09:00-17:30 น.
วิทยากร: คุณจักรพันธ์ สุวรรณพาณิชย์ และคุณกัลย์จีรา ชาตินันทฤกษ์
รายละเอียด: www.facebook.com/events/376981519800517/
#CreativeCitizen #Design4Good

Tags

Creative Citizen

Creative Citizen เครือข่ายพลเมืองสร้างสรรค์

See all articles

Next Read