Design 4 Good – ภาคเหนือ (มหาวิทยาลัยนเรศวร)

Design 4 Good – ภาคเหนือ (มหาวิทยาลัยนเรศวร)

SHARE

กิจกรรม: อบรมเชิงปฎิบัติการ Design 4 Good – ภาคเหนือ (มหาวิทยาลัยนเรศวร)
วันและเวลา: 18 สิงหาคม 2562 | 09:00-17:00 น.
วิทยากร: คุณทิว จิตรานนท์ และคุณกัลย์จีรา ชาตินันทฤกษ์
.
เป้าหมาย: พัฒนาศักยภาพทางด้านการออกแบบสื่อสร้างสรรค์และการสื่อสารร่วมกับเครือข่ายมหาวิทยาลัย 6 จังหวัด เพื่อให้เกิดนักสื่อสารด้านสุขภาวะที่มีศักยภาพในการสร้างสรรค์สื่อ รู้เท่าทันสื่อ และใช้สื่ออย่างสร้างสรรค์
.
ติดต่อสอบถาม: contact@creativecitizen.com หรือ 061-9941426 (คุณวันวิสาข์)
รายละเอียด: www.creativecitizen.com