INTERVIEW

เอกลักญ กรรณศรณ์ แห่ง BrandThink จากคอนเทนต์ ‘เล่าเรื่อง’ สู่เรื่องราวที่ก่อให้เกิด ‘การลงมือทำ’

ในยุคที่คอนเทนต์ออนไลน์เพิ่งตั้งไข่ เวลานั้นยังมีสื่อน้อยรายที่เน้นการสื่อสารด้วยภาพเคลื่อนไหวแบบที่ “BrandThink” ทำ แพลตฟอร์มดังกล่าวจึงเรียกได้ว่าเป็นหนึ่งในผู้ตัดถนนสายใหม่ให้แก่วงการสื่อในยุคนั้น

Continue Reading

คุยกับสามทหารเสือผู้สร้าง Cheewid เพื่ออีกหลากหลาย ‘ชีวิต’ บนโลกใบนี้

‘Cheewid’ ถูกก่อตั้งขึ้นเพื่อเป็นแพลทฟอร์มที่จะเข้าไปช่วยให้องค์กรทางสังคมสามารถเติบโตขึ้นได้ด้วยเครื่องมือดิจิตอล ไม่ว่าจะเป็นการดูแลด้านข้อมูล การเงิน ทรัพยากรบุคคล รูปแบบการบริจาค

Continue Reading