Creative Citizen

INTERVIEW

‘พัชนา มหพันธ์’ ปลูกฝังวิชาชีวิตยั่งยืนกว่าวิชาการกับโรงเรียนปัญญาประทีป

จากประสบการณ์ในวัยเด็กที่ชอบทำกิจกรรมนอกห้องเรียนมากกว่าเรียนหนังสือในห้อง พัชนา มหพันธ์ หรือ ครูแจ๊ด

Continue Reading

‘ประสาน อิงคนันท์’ สื่อสารมวลชนที่สร้างสรรค์และตั้งใจดี ‘บุญมีฤทธิ์ มีเดีย’

เพราะความเชื่อที่ว่า งานสื่อสารมวลชน หากทำบนพื้นฐานของความตั้งใจดีและสร้างสรรค์แล้ว บุญหรือประโยชน์จะถูกส่งต่อไปยังสังคมหมู่มากได้รวดเร็วและทั่วถึง นี่จึงเป็นที่มาของทั้งชื่อ

Continue Reading
Close Menu