Creative Citizen

INTERVIEW

R U OK สาระสนุกๆ จากนักสื่อสารและนักจิตบำบัด เพื่อให้เราเข้าใจตัวเองและคนรอบข้าง

จนถึงตอนนี้ ปัญหาสุขภาพจิตยังคงเป็นภัยเงียบในสังคมไทย ซึ่งแม้ประเด็นดังกล่าวจะเป็นเรื่องใกล้ตัวแบบที่เกิดขึ้นได้กับทุกคน ทุกวัย และทุกเวลา

Continue Reading

‘น.พ.พูลชัย จิตอนันตวิทยา’ นวดดัดจัดสรีระกับวิสาหกิจเพื่อชุมชน SHE

มีคนเคยกล่าวว่า “การให้ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดคือการให้โอกาสที่สามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตของผู้อื่นให้ดีขึ้นได้ และจะยิ่งใหญ่มากไปอีกหากผู้รับเห็นคุณค่าของโอกาสนั้นและตั้งใจทําในสิ่งที่ดียิ่งขึ้นไป” วิสาหกิจเพื่อชุมชนนามว่า ‘SHE

Continue Reading
Close Menu