การเคหะฯ เม็กซิโกสร้างบ้านต้นแบบด้วยแนวคิดพึ่งพาตนเองจากวัสดุและแรงงานท้องถิ่น

หลายประเทศในโลกที่อยู่ในเขตร้อน มีวัสดุพื้นเมืองให้เลือกใช้ได้หลากหลาย เพราะมีความหลากหลายทางชีวภาพให้เลือกสรรค์ในการสร้างที่อยู่อาศัยของตัวเอง ไม่จำเป็นต้องพึ่งพาโลกภายนอก ความน่าสนใจคือจะหยิบมาใช้อย่างไรได้บ้าง

ในปี 2016 CONAVI หรือ การเคหะแห่งชาติประเทศเม็กซิโก เสนอทางเลือกพร้อมสนับสนุนให้ชาวเม็กซิกันนำวัสดุในท้องถิ่นเช่น ไผ่ ฟาง ปาล์ม ไม้ ให้มาเป็นบ้านสำหรับชุมชนที่ขาดแคลนสร้างบ้าน โจทย์นี้จึงทางการเคหะฯ ต้องการต้นแบบเพื่อเป็นการทดลองจูงใจให้เห็นถึงศักยภาพ สำนักงานสถาปนิก Comunal Taller de Arquitectura จึงได้รับเลือกให้ออกแบบบ้านต้นแบบ ณ เมือง Tepetzintan ที่เมืองนี้เหล่าชาวบ้านได้ทำบ้านตัวอย่างหลังแรกในแนวคิดให้พึ่งพาตัวเองได้จากวัสดุ แรงงานในท้องถิ่น ผ่านการฝึกจากโรงฝึก จนมาถึงการออกแบบและก่อสร้างบ้านต้นแบบหลังที่ 2 สถาปนิกหลีกเลี่ยงที่ใช้ไผ่เป็นวัสดุหลักเพียงอย่างเดียว โดยเฉพาะในส่วนโครงสร้างตามนโยบายของการเคหะฯ ไผ่ถูกเป็นวัสดุสำหรับประกอบเข้าเป็นโครงคร่าวผนังเพื่อรับกับแผ่นผนังกระดาษพื้นเมืองที่นิยมใช้กับกระสอบกาแฟ ผสมกับระบบก่ออิฐ มันสามารถลดเวลาในการก่อสร้างในจบงานใน 1 สัปดาห์เพื่อลดภาระด้านค่าแรงและค่าวัสดุ

แนวคิดในการออกแบบพื้นที่ในบ้านมีแนวคิดมาจากสถาปัตยกรรมพื้นถิ่นของชาวพื้นเมือง ซึ่งมันรับไปกับสภาพอากาศในเม็กซิโกซึ่งมีอุณหภูมิร้อน การออกแบบเน้นช่องระบายอากาศใต้หลังคาให้อากาศร้อนพัดผ่านออกไปง่ายสุด ทรงหลังคาเอียงช่วยในการเก็บน้ำฝนที่ส่งต่อไปยังบ่อพักให้นำน้ำเหล่านั้นกลับมาใช้ประโยชน์ได้ และยังประยุกต์ลวดลายแบบต่าง ๆ มาใช้ในบ้านใหม่นี้ด้วย ..ไผ่ อิฐ เป็นพื้นฐานการก่อสร้างที่พักอาศัยเรียบง่าย แต่รอให้เราหยิบฉวยมาเปลี่ยนโลกที่อยู่อาศัยในราคาย่อมเยาอยู่เสมอ

อ้างอิง: ComunalTallerarchdaily

Tags

Tags: , , ,

สาโรช พระวงค์

สถาปนิกผู้ริเป็นนักเขียน และอาจารย์ประจำคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี สนใจในสถาปัตยกรรมที่สร้างคุณภาพที่ชีวิตที่ดีขึ้น เลยมาเขียนเล่าให้ผู้อ่านเป็นเนืองๆ

See all articles