Visual Impact: On Art, AIDS, and Activism ศิลปะรณรงค์ให้ความรู้เรื่องเอดส์และความเข้าใจในเพื่อนมนุษย์

เมื่อเดือนมิถุนายน 2019 ที่ผ่านมาเพื่อเป็นการระลึกถึง World Pride และวาระครบรอบ 50 ปีของการชุมนุมประท้วง Stonewall Riot ซึ่งเรียกร้องความเสมอภาคของชาวเพศที่สาม LGBT ทาง New York Aids Memorial ซึ่งเป็นอนุสรณ์สถานรำลึกถึงผู้เสียชีวิตด้วยโรคเอดส์จำนวนแสนรายในกรุงนิวยอร์ก เปิดพื้นที่สำหรับจัดแสดงนิทรรศการศิลปะ อินสตอลเลชั่นกลางแจ้งขึ้น นำเสนอ แปดผลงานจากศิลปิน, ช่างภาพ, กราฟิกดีไซน์เนอร์ ในใช้ชื่องานว่า Visual Impact: On Art, AIDS,…

Continue ReadingVisual Impact: On Art, AIDS, and Activism ศิลปะรณรงค์ให้ความรู้เรื่องเอดส์และความเข้าใจในเพื่อนมนุษย์