‘Tracing Public Space’ ให้เด็กๆ มีส่วนร่วมในการสร้างพื้นที่สาธารณะในชุมชนแออัด

สลัมหรือพื้นที่ชุมชนแออัดนั้นมีอยู่ในเมืองใหญ่แทบทุกเมืองทั่วโลก โดยเฉพาะประเทศด้อยพัฒนาและกำลังพัฒนา ซึ่งกลุ่มคนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่นี้มักมีฐานะยากจน ขาดโอกาสทางการศึกษาและไม่มีงานทำเป็นหลักเป็นแหล่ง บ้านเรือนจะถูกสร้างขึ้นแบบต่ำกว่ามาตรฐานบนพื้นที่จำกัด ทำให้ผู้คนอยู่กันอย่างแออัด ดังนั้นจึงไม่ใช่เรื่องแปลกที่จะไม่มีพื้นที่สาธารณะในชุมชนแห่งนี้ Ana Vargas นักสถาปัตยกรรมสาวชาวเวเนซูเอล่า มีความสนใจเป็นพิเศษในเรื่องพื้นที่สาธารณะในพื้นที่ชุมชนแออัดตั้งแต่สมัยที่เธอยังศึกษาอยู่ที่มหาวิทยาลัย MIT ในปี 2014 เธอได้ริเริ่มโปรเจ็คท์ที่มีชื่อว่า ‘Tracing Public Space’ ซึ่งเป็นวิธีการทำเวิร์คช็อปวิธีหนึ่งที่ใช้ toolkits (ชุดเครื่องมือ) อาทิ กล้องถ่ายรูป, แผนที่ชุมชน, สายวัด, สมุดโน้ต เพื่อช่วยในการศึกษา, สร้างความตระหนักและสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้นำและเด็กๆในชุมชนในการลงมือลงแรงร่วมกันปรับเปลี่ยนหรือสร้างพื้นที่สาธารณะในชุมชน ซึ่งประกอบไปด้วย 3…

Continue Reading‘Tracing Public Space’ ให้เด็กๆ มีส่วนร่วมในการสร้างพื้นที่สาธารณะในชุมชนแออัด