Creative Citizen

มูลนิธิ CHAP ในอเมริกากับแนวคิดใช้ศิลปะในการรักษาผู้ป่วยเด็ก

ในโลกของเด็กที่เต็มไปด้วยความสวยงาม จินตนาการไร้กรอบจำกัด เป็นช่วงเวลาแห่งพัฒนาการทั้งร่างกายและจิตใจ ความจริงเด็กทุกคนพึงจะเป็นเช่นนั้น ทว่ามีเด็กบางคนที่โชคร้าย ประสบกับปัญหาที่เป็นอุปสรรคต่อพัฒนาการนั้น ซึ่งเป็นความบกพร่องที่มาพร้อมกับการเกิด เช่น ความผิดปกติของโครโมโซม, ขาดสารอาหารจำเป็นระหว่างแม่ตั้งครรภ์ ทำให้พวกเขาต้องเผชิญกับความพิการต่างๆ เช่น ความผิดปกติทางสมอง กลายเป็น 'เด็กพิเศษ' ที่ร้ายกว่านั้น คือ ความพิการซ้ำซ้อน โรคเฉพาะทางเหล่านี้ ล้วนจำเป็นต้องได้รับการดูแลพิเศษ เพื่อช่วยเหลือพวกเขาให้กลับมาใช้ชีวิตปกติ และก็จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องดูแล ทั้งด้านร่างกายและจิตใจควบคู่กันไป จึงเกิดแนวคิดที่จะหาหนทางต่างๆ เข้ามาช่วยในการรักษา มูลนิธิ Children’s Healing Art Project…

Continue Reading
Close Menu