Creative Citizen

‘Viewing Half-Earth through Taichung’s Ecology’ ขอคืนพื้นที่ครึ่งหนึ่งบนโลกให้กับสิ่งมีชีวิตอื่นได้อยู่ตามธรรมชาติจะได้ไหม?

ในงาน Taichung World Flower Expo 2019 ในเมืองไถชุง ไต้หวัน ที่เพิ่งผ่านไป มีพาวิลเลียนหนึ่งที่นำเสนอเรื่องราวของธรรมชาติและระบบนิเวศน์ในเขต Dajia River แม่น้ำสายหลักของเมืองไถชุง ได้อย่างมีความรู้ข้อมูลครบถ้วน แถมยังสวยงาม ทันสมัย และน่าสนใจอีกด้วย นั่นคือ พาวิลเลียนที่ชื่อ Discovery Pavilion Cogitoimage International ผู้รับผิดชอบงานออกแบบในนิทรรศการบนพื้นที่กว่า 31,861 ตารางฟุต แบ่งพื้นที่ภายในพาวิลเลียนออกเป็น 9 นิทรรศการย่อย แต่ละนิทรรศการให้ภาพของภูมิประเทศ…

Continue Reading
Close Menu