Limited Edition Education: ช่วยดีไซน์และเพิ่มโอกาสทางการศึกษาให้เด็กแบบไม่จำกัด

ในฟากฝั่งหนึ่ง เราได้เห็นภาพของเด็กนักเรียนจำนวนมากกำลังแข่งขันและผลักดันตัวเองอย่างหนักเพื่อให้มีโอกาสได้เข้าสู่สถาบันการศึกษาที่ดี ขณะเดียวกัน ก็ยังมีเด็กไทยอีก 140,000 คน อ่านหนังสือไม่ออก และกว่า 270,000 คน เขียนหนังสือไม่ได้ มากไปกว่านั้นคืออีกหลายชีวิตไม่มีแม้แต่โอกาสที่จะได้เรียนหนังสือ ไม่ว่าปัญหาที่เกิดขึ้นจะมาจากความไม่เท่าเทียมทั้งด้านงบประมาณและบุคลากร การพัฒนาด้านการศึกษาที่ยังคงกระจุกตัวอยู่แต่ในเมืองใหญ่ หรือการที่โรงเรียนเป็นพื้นที่แห่งการแข่งขันมากกว่าการเรียนรู้ก็ตาม ทางแก้อาจไม่สามารถมาจากนโยบายของภาครัฐได้เพียงฝ่ายเดียว แต่คือความร่วมมือจากเราทุกคนที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการเพิ่มโอกาสทางการศึกษาให้แก่พวกเขาได้ นี่คือที่มาของแคมเปญ Limited Edition Education จากความร่วมมือกันระหว่าง GREYHOUND original และองค์กรเพื่อการศึกษาทั้ง 5 แห่ง ได้แก่ มูลนิธิยุวพัฒน์, Teach…

Continue ReadingLimited Edition Education: ช่วยดีไซน์และเพิ่มโอกาสทางการศึกษาให้เด็กแบบไม่จำกัด