Race Is On แคมเปญกระตุ้นฝันเด็กผู้หญิงทั่วโลก ฝันให้ใหญ่ต้องไปให้ถึง!

คุณอาจไม่เคยคิดว่า 'การโอนเงินข้ามประเทศ' จะช่วยทำให้เด็กผู้หญิงคนหนึ่งบรรลุความฝันอันยิ่งใหญ่ของเธอได้ เวสเทิร์น ยูเนี่ยน เป็นบริการโอนเงินระหว่างประเทศ ตอบสนองเรื่องการโอนเงินที่หลากหลาย เช่น ส่งเงินให้บุคคลในครอบครัว ส่งเงินให้ลูกที่เรียนอยู่ต่างประเทศ ไปจนถึงกรณีฉุกเฉินที่ต้องการเงินสดโดยด่วน ด้วยบริการที่สะดวก รวดเร็ว และเชื่อถือได้ เวสเทิร์น ยูเนี่ยน จัดตั้งมูลนิธิเวสเทิร์น ยูเนี่ยน ได้จัดทำแคมเปญ Chain for betters ภายใต้ความเชื่อว่าการโอนเงินสามารถทำให้โลกและสังคมดีขึ้นได้ หากเงินนั้นได้โอนไปสู่ผู้รับ ไม่ว่าจะเป็นบุคคล กลุ่มคน ชุมชนหรือองค์กรที่สามารถนำเงินนั้นไปใช้ประโยชน์ต่อส่วนรวม และเมื่อมีการถ่ายโอนเงินไปสู่การศึกษา โดยเฉพาะเรื่องของการศึกษาแก่เด็กผู้หญิงที่ในหลายๆ ประเทศยังไม่เท่าเทียมกันระหว่างเพศชายและเพศหญิง…

Continue ReadingRace Is On แคมเปญกระตุ้นฝันเด็กผู้หญิงทั่วโลก ฝันให้ใหญ่ต้องไปให้ถึง!