Workshop: พัฒนาศักยภาพเครือข่ายด้านผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ (ภาคใต้)

Workshop: พัฒนาศักยภาพเครือข่ายด้านผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ (ภาคใต้)

SHARE

SOOK by สสส. ร่วมกับ Creative Citizen เครือข่ายพลเมืองสร้างสรรค์ ชวนเครือข่ายด้านผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ (ภาคใต้) ร่วมเรียนรู้แนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์และความรู้ด้านการตลาดเบื้องต้น เพื่อนำไปใช้กับผลิตภัณฑ์ของตนเองและต่อยอดโอกาสทางธุรกิจ

วัน/เวลา/สถานที่:
17 มิถุนายน 2560 9:00-17:30 น.
โรงแรมบุรีศรีภู อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

รายละเอียด:
www.thaihealth.or.th/sook

#CreativeCitizen #SOOK #ThaiHealth