Workshop: Infographic เพื่อการสนับสนุนงานสร้างเสริมสุขภาวะ

Workshop: Infographic เพื่อการสนับสนุนงานสร้างเสริมสุขภาวะ

SHARE

เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เข้าใจหลักการพื้นฐานของอินโฟกราฟฟิก ขั้นตอนการออกแบบ ตั้งแต่การเตรียมข้อมูล การถ่ายทอดเรื่องราว การตีความข้อมูลเป็นแผนภาพ การออกแบบอินโฟกราฟฟิกด้วยเครื่องมือสำเร็จรูป และแนวทางการนำไปประยุกต์ในงานสนันสนุนงานสร้างเสริมสุขภาวะ

วิทยากร:
ทีมงาน InfographicMOVE | www.facebook.com/InfographicMOVE/photos

จำนวนที่เปิดรับ: *
40 คน (ไม่มีค่าใช้จ่าย)

วิธีการสมัคร:
1. กรอกใบสมัครออนไลน์ ภายในวันที่ 5 เม.ย. 2559 ที่ http://goo.gl/forms/7wlSM7v8Si
2. ดูรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรม วันที่ 6 เม.ย. 2559 ที่ www.facebook.com/CreativeCitizen
3. ทีมงานจะติดต่อผู้ที่ได้รับสิทธิ์เข้าร่วมอบรมทางโทรศัพท์ เพื่อยืนยันการสำรองที่นั่งของท่าน ภายในวันที่ 7 เม.ย. 2559

คุณสมบัติของผู้สมัคร: *
1. เป็นภาคีเครือข่ายของ สสส ในระดับผู้บริหาร ผู้กำหนดนโยบาย นักวิชาการ หรือผู้รับผิดชอบด้านการสื่อสาร
2. ผู้รับผิดชอบด้านการสื่อสาร นักวิชาการ องค์กรเพื่อสังคมหรือองค์กรไม่แสวงหาผลกำไรที่ทำงานด้านสุขภาวะ

(*) โปรดตอบคำถามให้ครบถ้วน เนื่องจากเราจะใช้เป็นข้อมูลนี้ในการคัดเลือกผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมการอบรม
(*) เข้าร่วมอบรมได้ไม่เกิน 2 คนต่อโครงการ หรือหน่วยงาน
(*) ไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐานการออกแบบ
(*) ผู้เข้าอบรมต้องนำคอมพิวเตอร์โนตบุ๊คที่ติดตั้งโปรแกรม PowerPoint หรือ Keynote มาในวันอบรมเอง

เนื้อหา:
1. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับอินโฟกราฟฟิก
2. ขั้นตอนการออกแบบอินโฟกราฟฟิก
3. การวิเคราะห์ และจัดทำโครงสร้างข้อมูลเบื้องต้น
4. การออกแบบอินโฟกราฟฟิกด้วยเครื่องมือสำเร็จรูป เช่น Powerpoint Keynote หรือเว็ปไซต์สำเร็จรูป
5. แนวทางการประยุกต์ใช้อินโฟกราฟฟิกในการขับเคลื่อนสังคมสุขภาวะ

ติดต่อสอบถาม:
workshop.citizen@gmail.com