Workshop: Infographic เพื่องานสร้างเสริมสุขภาวะ 2560 #2

เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เข้าใจหลักการพื้นฐานในการสร้างสรรค์ Infographic ขั้นตอนการออกแบบ ตั้งแต่การเตรียมข้อมูล การถ่ายทอดเรื่องราว การตีความข้อมูลเป็นแผนภาพ การออกแบบอินโฟกราฟฟิกด้วยเครื่องมือสำเร็จรูป (PowerPoint, Keynote หรือเว็ปไซต์) และแนวทางการนำไปประยุกต์ในงานสนันสนุนงานสร้างเสริมสุขภาวะ

กิจกรรม: เวิร์คช็อป Infographic เพื่องานสร้างเสริมสุขภาวะ 2560 ครั้งที่ 2
วิทยากร: ทีมงาน InfographicMOVE | www.infographicmove.com
วันและเวลา: 4 พฤษภาคม 2560 | เวลา 09:00-17:00 น.
สถานที่: ห้อง 413 อาคารศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ
=========================================

เนื้อหา:
1. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับอินโฟกราฟฟิก
2. ขั้นตอนการออกแบบอินโฟกราฟฟิก
3. ฝึกวิเคราะห์ข้อมูล และจัดทำโครงสร้างข้อมูลเบื้องต้น
4. การออกแบบอินโฟกราฟฟิกด้วยเครื่องมือสำเร็จรูป เช่น Powerpoint Keynote หรือเว็ปไซต์สำเร็จรูป
5. แนวทางการประยุกต์ใช้อินโฟกราฟฟิกในงานขับเคลื่อนสังคมสุขภาวะ

Tags

Creative Citizen

Creative Citizen เครือข่ายพลเมืองสร้างสรรค์

See all articles

Next Read