Workshop: Infographic เพื่องานสร้างเสริมสุขภาวะ 2560 #1

Workshop: Infographic เพื่องานสร้างเสริมสุขภาวะ 2560 #1

SHARE

เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เข้าใจหลักการพื้นฐานในการสร้างสรรค์ Infographic ขั้นตอนการออกแบบ ตั้งแต่การเตรียมข้อมูล การถ่ายทอดเรื่องราว การตีความข้อมูลเป็นแผนภาพ การออกแบบอินโฟกราฟฟิกด้วยเครื่องมือสำเร็จรูป (PowerPoint, Keynote หรือเว็ปไซต์) และแนวทางการนำไปประยุกต์ในงานสนันสนุนงานสร้างเสริมสุขภาวะ

วิทยากร:
ทีมงาน InfographicMOVE | www.infographicmove.com

จำนวนที่เปิดรับ:
40 คน (ไม่มีค่าใช้จ่าย)

คุณสมบัติของผู้สมัคร: *
1. เป็นภาคีเครือข่ายของ สสส ในระดับผู้บริหาร ผู้กำหนดนโยบาย นักวิชาการ หรือผู้รับผิดชอบด้านการสื่อสารด้านสุขภาวะ
2. เป็นผู้รับผิดชอบด้านการสื่อสาร นักวิชาการ องค์กรเพื่อสังคม หรือองค์กรไม่แสวงหาผลกำไรที่ทำงานด้านสุขภาวะ

(*) ไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐานการออกแบบ หลักสูตรนี้เน้นการย่อยเนื้อหาข้อมูล และใช้เครื่องมือสำเร็จรูปในการสร้างสรรค์ Infographic
(*) ผู้เข้าอบรมต้องนำคอมพิวเตอร์โนตบุ๊คที่ติดตั้งโปรแกรม PowerPoint หรือ Keynote มาในวันอบรมเอง
(*) เข้าร่วมอบรมได้ไม่เกิน 2 คนต่อโครงการ หรือหน่วยงาน (โปรดกรอก 1 คน/1 ใบสมัคร)

วิธีการสมัคร:
1. กรอกใบสมัครออนไลน์ภายในวันที่ 24 มี.ค. 2560 เวลา 23:59 น. ที่ https://goo.gl/forms/8MfjnfHM8dHcoEsp1
2. ดูรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรม วันที่ 27 มี.ค. 2560 เวลา 12:00 น. ที่ www.facebook.com/CreativeCitizen
3. ทีมงานจะติดต่อผู้ที่ได้รับสิทธิ์เข้าร่วมอบรมทางโทรศัพท์ เพื่อยืนยันการสำรองที่นั่งของท่านภายในวันที่ 28 มี.ค. 2560

ติดต่อสอบถาม:
workshop.citizen@gmail.com

=========================================

เนื้อหา:
1. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับอินโฟกราฟฟิก
2. ขั้นตอนการออกแบบอินโฟกราฟฟิก
3. ฝึกวิเคราะห์ข้อมูล และจัดทำโครงสร้างข้อมูลเบื้องต้น
4. การออกแบบอินโฟกราฟฟิกด้วยเครื่องมือสำเร็จรูป เช่น Powerpoint Keynote หรือเว็ปไซต์สำเร็จรูป
5. แนวทางการประยุกต์ใช้อินโฟกราฟฟิกในการขับเคลื่อนสังคมสุขภาวะ