Workshop: Social Media for Social Change 2019

Workshop: Social Media for Social Change 2019

SHARE

สัมนาเชิงปฏิบัติการ: Social Media for Social Change 2019 โซเชียลมีเดียเพื่อสนับสนุนงานขับเคลื่อนสังคมและสิ่งแวดล้อม
จัดโดย: เครือข่ายพลเมืองสร้างสรรค์ Creative Citizen
วันเวลา: 2 ตุลาคม 2562 | 09:00-16:30 น.
สถานที่: อาคารศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ (สสส.)
จำนวนที่เปิดรับ: 15 องค์กร หรือไม่เกิน 30 คน
ค่าใช้จ่าย: ไม่มี
รายละเอียด/ลงทะเบียน: www.facebook.com/events/476852183222792

เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เข้าใจหลักการพื้นฐานการสื่อสารผ่านโซเชียลมีเดียเพื่อการเปลี่ยนแปลงด้วยเครื่องมือ MovingIMPACT โดย CreativeMOVE และสามารถออกแบบโครงสร้างการสื่อสารเพื่อการเปลี่ยนแปลงผ่านโซเชียลมีเดียเบื้องต้น เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในการขับเคลื่อนประเด็นด้านสังคมหรือสิ่งแวดล้อมขององค์กรตัวเองได้

เนื้อหา:
1. พื้นฐานการสื่อสารเพื่อการเปลี่ยนแปลงผ่านโซเชียลมีเดียด้วยเครื่องมือ MovingIMPACT
2. กรณีศึกษาของ Greenery. ด้านการขับเคลื่อนด้านอาหารปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม
3. กรณีศึกษาของ Creative Citizen ด้านการขับเคลื่อนงานอาสาสมัครนักสร้างสรรค์
4. กรณีศึกษาของ Siam Arsa ด้านการขับเคลื่อนงานอาสาสมัครและการระดมทรัพยากร
5. ลงมือออกแบบการสื่อสารเพื่อการเปลี่ยนแปลงด้วยเครื่องมือ MovingIMPACT

วิทยากร: ธนบูรณ์ สมบูรณ์
⁃ ผู้ก่อตั้งและผู้อำนวนการฝ่ายสร้างสรรค์ องค์กรนวัตกรรมสังคม CreativeMOVE | www.creativemove.com
⁃ ผู้ก่อตั้งและบรรณาธิการบริหาร เครือข่ายพลเมืองสร้างสรรค์ Creative Citizen | www.creativecitizen.com | www.facebook.com/creativecitizen
⁃ ผู้ก่อตั้งและบรรณาธิการบริหาร เครือข่ายผู้บริโภค Greenery. | www.greenery.org | www.facebook.com/Greeneryorg
⁃ ผู้ก่อตั้ง เครือข่ายนักสร้างสรรค์และนักออกแบบ PORTFOLIOS*NET | www.portfolios.net
⁃ ผู้ก่อตั้งร่วม เครือข่ายอาสาสมัครฟื้นฟูประเทศไทย SiamArsa | www.facebook.com/SiamArsa

คุณสมบัติของผู้สมัคร:
1. เป็นภาคีเครือข่ายของ สสส. ในระดับผู้บริหาร ผู้กำหนดนโยบาย นักวิชาการ หรือผู้รับผิดชอบด้านการสื่อสาร (อัตราส่วน 70%)
2. เป็นผู้รับผิดชอบด้านการสื่อสาร นักวิชาการ องค์กรเพื่อสังคม หรือองค์กรไม่แสวงหาผลกำไรที่ทำงานด้านสุขภาวะ (อัตราส่วน 30%)
3. สามารถนำคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค แท็บเล็ต หรือมือถือที่สามารถเชื่อมต่อกับอินเตอร์เนตมาร่วมกิจกรรมได้ (ทางสถานที่มี WIFI บริการ)
4. สำหรับภาคี สสส. หรือองค์กรไม่แสวงหาผลกำไรที่ทำงานด้านสังคมเท่านั้น ไม่ใช้เปิดรับองค์กรเอกชนหรือบุคคลทั่วไป

วิธีการสมัคร:
1. กรอกใบสมัครออนไลน์ ภายในวันที่ 1 ตุลาคม 2562 เวลา 11:00 น. (ขยายเวลา) ที่ https://forms.gle/25U6292Jvm4rHTqE9
2. ดูรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรม วันที่ 1 ตุลาคม 2562 เวลา 12:00 น. ที่ www.facebook.com/CreativeCitizen
3. ทีมงานจะติดต่อผู้ที่ได้รับสิทธิ์เข้าร่วมอบรมทางโทรศัพท์เพื่อยืนยันการสำรองที่นั่ง ภายในวันที่ 1 ตุลาคม 2562

(*) โปรดตอบคำถามให้ครบถ้วน เนื่องจากเราจะใช้เป็นข้อมูลนี้ในการคัดเลือกผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมการอบรม
(*) เข้าร่วมอบรมได้ไม่เกิน 2 คนต่อโครงการหรือหน่วยงาน (โปรดกรอกใบสมัครเป็นรายบุคคล)

กำหนดการ:
08:30-09:00 น. ลงทะเบียน
09:00-10:30 น. สัมมนาเชิงปฏิบัติการ 1
10:45-11:00 น. พัก
11:00-12:00 น. สัมมนาเชิงปฏิบัติการ 2
12:00-13:00 น. พักเที่ยง
13:00-14:30 น. สัมมนาเชิงปฏิบัติการ 3
14:30-14:45 น. พัก
14:45-16:15 น. สัมมนาเชิงปฏิบัติการ 4
16:15-16:30 น. ปิดกิจกรรม

ติดต่อสอบถาม:
contact@creativemove.com