Creative Citizen

Going Green, Living Bling: ดีเจฮิปฮ็อปปลูกฝังความกรีนแบบยั่งยืนให้ผู้คนในชุมชน

ลืมภาพเดิมๆ ของวัฒนธรรมฮิปฮ็อปกระแสหลักไปได้เลย เพราะฮิปฮ็อปในความหมายของ DJ Cavem Moetavation (หรือชื่อเดิม Ietef Vita) ไม่ได้เกี่ยวข้องกับเงินตรา ยาเสพย์ติด อำนาจ และผู้หญิง แต่ Eco Hip Hop ของเขาคือสุขภาพ อาหาร สิ่งแวดล้อม ชุมชน และความยั่งยืน จากเด็กบ้านแตก ยากจน เรียนไม่จบ แต่เพราะพ่อที่เป็นตัวอย่างและสอนให้เขามองโลกในแง่ดี DJ Cavem จึงใช้เสียงดนตรีเป็นสิ่งยึดเหนี่ยวและแทนที่ความหิวโหยด้วยเสียงหัวเราะ ทั้งสองสิ่งนี้ยังมีอิทธิพลต่อทัศนคติและแนวคิดทั้งในการทำงานและดำรงชีวิตของเขาในฐานะศิลปิน…

Continue Reading
Close Menu