Creative Citizen

Made in Fukushima หนังสือผลิตจากฟางข้าวและความหวังของเกษตรกรหลังวิกฤตนิวเคลียร์ฟูกุชิมะ

จังหวัดฟุกุชิมะเป็นจังหวัดอันดับที่ 3 ของประเทศญี่ปุ่น เป็นจังหวัดที่ความสวยงามทั้งธรรมชาติและวัฒนธรรม มีความอุดมสมบูรณ์ เป็นแหล่งเกษตรกรรมและประมงของญี่ปุ่น แต่ในวันที่ 11 มีนาคม ค.ศ. 2011 ทุกสิ่งทุกอย่างสลายไปอย่างสิ้นเชิง เมื่อเกิดแผ่นดินไหวครั้งใหญ่ ทำให้โรงไฟฟ้านิวเคลียร์ฟุกุชิมะเกิดอุบัติเหตุสารกัมมันตรังสีรั่วไหล ก่อให้เกิดผลกระทบอย่างมากต่อชีวิตผู้คน สิ่งแวดล้อม  พื้นที่การเกษตรเสียหายกว่า 25,000 เฮกเตอร์ ผ่านไปเกือบสิบปี...ปัญหาต่างๆ เริ่มคลี่คลาย แต่เกษตรกรชาวฟูกุชิมะยังประสบปัญหายอดขายสินค้าการเกษตรตกต่ำ แม้ว่าผลิตผลทางการเกษตรจะถูกจัดว่าเป็นพืชผักออร์แกนิก หรือผักผลไม้ปลอดสารพิษ แต่เพราะถูกผลิตในเขตฟูกุชิมะ ทำให้ผู้บริโภคญี่ปุ่นรู้สึกหวาดกลัว ซึ่งเป็นปัญหาที่ทางหน่วยงานการเกษตรฟูกุชิมะ รัฐบาลญี่ปุ่น และภาคส่งเสริมการเกษตรฟูกุชิมะต้องต่อสู้กับความกลัวสารกัมมันตภาพรังสีนิวเคลียร์ของชาวญี่ปุ่นมาโดยตลอด 'Made…

Continue Reading
Close Menu