Creative Citizen

สัมนาเชิงปฏิบัติการ: พื้นฐานการสื่อสารเพื่อสุขภาวะ (Basic Communication for Health Workshop)

สัมนาเชิงปฏิบัติการ: พื้นฐานการสื่อสารเพื่อสุขภาวะ (Basic Communication for Health Workshop) จัดโดย: เครือข่ายพลเมืองสร้างสรรค์ Creative Citizen วันเวลา: 5 กรกฏาคม 2561 | 09:00-17:00 น. สถานที่: ห้อง 413 อาคารศูนย์เรียนรู้นสุขภาวะ (สสส.) จำนวนที่เปิดรับ: 40 คน (ไม่มีค่าใช้จ่าย) รายละเอียด/ลงทะเบียน: www.facebook.com/events/951494561699411 เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เข้าใจหลักการพื้นฐานการสื่อสารออนไลน์ และพื้นฐานการออกแบบสื่อประชาสัมพันธ์อย่างง่ายด้วยเครื่องมือสำเร็จรูป (Powerpoint หรือ…

Continue Reading

Workshop: Basic Communication for Health 1/2018

ไม่ว่าจะเป็นวัยไหนก็สามารถสร้างสรรค์สื่อให้ดูดีได้ง่ายๆ Creative Citizen ได้จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ พื้นฐานการสื่อสารเพื่อสุขภาวะ (Basic Communication for Health Workshop) ให้ทุกคนได้มาทำความรู้จักหลักการพื้นฐานการสื่อสารออนไลน์ และพื้นฐานการออกแบบสื่อประชาสัมพันธ์อย่างง่ายด้วยเครื่องมือสำเร็จรูป (Powerpoint หรือ Keynote) เพื่อที่จะสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในงานสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาวะและนำไปใช้ในการสร้างสื่อในองค์กรได้ สัมมนาเชิงปฏิบัติการ: พื้นฐานการสื่อสารเพื่อสุขภาวะ (Basic Communication for Health Workshop) จัดโดย: เครือข่ายพลเมืองสร้างสรรค์ Creative Citizen วันเวลา: 5 กรกฏาคม…

Continue Reading

Blink To Speak คู่มือ ‘ภาษาตา’ เล่มแรกของโลก ช่วยผู้ป่วยติดเตียงสื่อสารด้วยดวงตา

การสื่อสารเป็นสิ่งจำเป็นต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์ เนื่องจากเป็นกระบวนในการแลกเปลี่ยนความรู้ ความรู้สีกนึกคิด ความต้องการ ทัศนคติซึ่งกันและกัน โดยจะใช้ถ้อยคำในการสื่อสารเป็นหลักซึ่งก็คือภาษาพูดนั่นเอง ซึ่งนอกจากภาษาพูดแล้ว ก็ยังมีวิธีสื่อสารประเภทอื่นๆ ที่ใช้สื่อสารกันได้ ไม่ว่าจะเป็นการสื่อสารด้วยกิริยาท่าทางหรือแม้กระทั่งสายตา เพราะสำหรับคนบางกลุ่ม การใช้ภาษาพูดนั้นเป็นสิ่งที่เป็นไปไม่ได้สำหรับพวกเขา กลุ่มคนที่เรากำลังจะพูดถึงในที่นี้ก็คือ ผู้ป่วยติดเตียงที่พูดและช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ ผู้ป่วยเหล่านี้ต้องประสบกับปัญหาด้านการสื่อสารอย่างมาก แม้ว่าปัจจุบันจะมีเทคโนโลยีที่ช่วยให้สื่อสารได้อย่างอุปกรณ์ที่สังเคราะห์เสียงพูดได้จากตัวอักษร แต่อุปกรณ์นี้ก็ราคาสูงมาก มีเฉพาะผู้ป่วยบางกลุ่มเท่านั้นที่สามารถเข้าถึงได้ ด้วยเหตุนี้จึงจุดประกายให้สถาบัน NeuroGen Brain & Spine Institute ร่วมมือกับองค์กร Asha Ek Hope Foundation ประเทศอินเดีย…

Continue Reading
Close Menu