Creative Citizen

บทความ ‘พลาสติกที่ลอยอยู่ในทะเล’ หนึ่งหน้าบนชายหาดในวัน Zero Waste Day

ต้องยอมรับว่าเทคโนโลยีที่ก้าวไกลของญี่ปุ่นช่วยให้ผู้คนในประเทศของเขาสามารถมีวิถีชีวิตที่สะดวกสบายรวดเร็ว แต่ในขณะเดียวกัน ท่ามกลางความรวดเร็วสะดวกสบายในชีวิตประจำวันนั้น ชาวญี่ปุ่นกลับสร้างขยะพลาสติกขึ้นมาเป็นจำนวนมาก (more…)

Continue Reading
Close Menu