Creative Citizen

Disaster Prevention Park สวนสาธารณะในญี่ปุ่น ออกแบบพร้อมรับมือภัยพิบัติทุกสถานการณ์

ญี่ปุ่นเป็นประเทศที่มีภูมิประเทศที่เสี่ยงต่อการเผชิญกับภัยธรรมชาติเป็นอย่างมากไม่ว่าจะเป็นแผ่นดินไหว, สึนามิ, ภูเขาไฟระเบิด หรือพายุไต้ฝุ่น ดังนั้นการป้องกันและเตรียมความพร้อมเพื่อรับมือกับภัยพิบัติจึงเป็นเรื่องที่ต้องให้ความสำคัญเป็นอย่างมาก อาทิ การจัดตั้งศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ, การเตรียมพื้นที่หรือศูนย์อพยพเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัย, การทำคู่มือเตรียมตัวรับภัยพิบัติแจกประชาชน เป็นต้น วันนี้ Creative Citizen ขอนำเสนอแนวคิดดีๆ ของประเทศญี่ปุ่นในเรื่องของการเตรียมความพร้อมในการรับมือกับภัยธรรมชาติด้วยการวางแผน ออกแบบ วัสดุ อุปกรณ์ที่ใช้ในสวนสาธารณะให้สามารถนำมาใช้ประโยชน์เมื่อเกิดภัยพิบัติต่างๆ ซึ่งสวนสาธารณะที่ว่านี้อยู่ในกรุงโตเกียวและถูกจัดให้เป็น 'Disaster Prevention Parks' ที่พร้อมใช้เป็นศูนย์หลบภัยและศูนย์ช่วยชีวิตได้ในช่วงเวลาวิกฤต อีกทั้งยังกระจายอยู่หลายแห่งทั่วเมือง ภายในสวนสาธารณะมีการออกแบบสิ่งต่างๆ ที่สามารถนำมาใช้ประโยชน์หรือนำมาปรับใช้ประโยชน์ในยามฉุกเฉินไม่ว่าจะเป็น ไฟส่องสว่าง ใช้ไฟโซล่าร์เซลล์ที่สามารถให้แสงสว่างได้แม้ยามที่ไฟดับ ช่วยนำทางให้ผู้คนสามารถเดินไปศูนย์อพยพได้ง่ายขึ้น ส้วมฉุกเฉิน…

Continue Reading
Close Menu