Creative Citizen

Marini Ferlazzo แบรนด์สินค้าลายเส้นรูปสัตว์ป่าเพื่อการอนุรักษ์สัตว์โลก

เป็นคำปรามาสของเหล่าศิลปินและนักวิจารณ์ในยุคก่อนว่า "ศิลปะเพื่อการค้าเป็นสิ่งไร้ค่า" อาจจะใช้ได้สำหรับบางคนที่ไม่สนใจโลกภายนอกมุ่งแต่หวังผลประโยชน์ แต่สำหรับบางกรณีกลับเป็นเรื่องน่าชื่นชม เพราะนอกจากผลงานจะมีความเด่นชัดในรูปแบบและแนวคิดที่เป็นของตัวเองแล้ว มันยังสะท้อนความเป็นไปของสังคมได้ ไม่เพียงเท่านั้นยังดึงให้ผู้คนเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมสร้างสรรค์นำประโยชน์คืนสู่สังคมอีกด้วย Marini Ferlazzo เป็นชื่อแบรนด์สินค้าจากเมลเบิร์น ประเทศออสเตรเลียที่ทำกันในครอบครัว โดยการนำเสนอผลงานศิลปะของคุณพ่อ Nathan Ferlazzo ผู้เชียวชาญด้านศิลปะและการออกแบบ ซึ่งจบจากคณะมัลติมีเดียดีไซน์ จากมหาวิทยาลัยโมนาซ ด้วยผลงานภาพเขียนลายเส้นรูปสัตว์ป่าที่ซ้อนทับกันหลากหลายในภาพเดียว นำเสนอแนวคิดด้านการอนุรักษ์ได้งดงาม โดยมี Clare Ferlazzo ภรรยาคอยให้ความช่วยเหลือ แม้ไม่ได้จบด้านศิลปะมาก็ตาม แต่เพราะการเป็นคนรักการเดินทางท่องเที่ยวทำให้เธอสนใจและรักในในธรรมชาติด้วย ส่วน Simone Farlazzo ลูกสาวเธอเป็นคนรักสัตว์และมีธุรกิจส่วนตัวด้านอาหารประเภท gluten…

Continue Reading
Close Menu