บ้านพักราคาถูกในบราซิล ใช้สอยสะดวก คนอาศัยอยู่สบาย

บ้านคือสถาปัตยกรรมแรกที่ทุกคนคุ้นเคย บ้านคือสังคมหน่วยย่อยที่สุดก่อนพัฒนาไปสังคมขนาดใหญ่ หากมีบ้านที่ดี มันสามารถยกระดับคุณภาพของผู้คนในสังคมนั้นได้ ถ้าสามารถดำเนินการอย่างเป็นองค์รวม มันจะทำให้สังคมนั้นๆ น่าอยู่ขึ้นแน่นอน

ณ เมืองซารัวรู ประเทศบราซิล ได้มีการพัฒนาที่อยู่อาศัยรูปแบบใหม่ Novo Jardim Social Housing จากสำนักงานสถาปนิกบราซิล Jirau Arquitetura ด้วยแนวคิดที่จะนำเสนอบ้านพักอาศัยราคาถูกกับท้องตลาด ในแบบแรกเริ่มพวกเขาได้เสนอแบบอาคารพักอาศัยรวมที่ให้ความสำคัญกับพื้นที่ส่วนกลางอย่างมาก แต่ก็ถูกล้มแบบไป แบบที่นำเสนอจนได้มาสร้างจริงในปี 2016 คือการออกแบบบ้านพักอาศัยรวมที่มีลักษณะแยกเป็นครอบครัว อย่างมีรั้วรอบขอบชิดชัดเจน แต่ประเด็นการยกคุณภาพชีวิตยังเป็นสิ่งที่ต้องให้ความสำคัญอยู่เช่นกัน

ด้วยภูมิอากาศของบราซิลที่มีลักษณะร้อน ต้องการการระบายอากาศที่ดี สถาปนิกจึงออกแบบโดยคำนึกจังหวะของลมเข้าและลมออกในบ้าน ตัวบ้านที่ชั้น 1 ซึ่งเป็นพื้นที่ส่วนรวมของครอบครัว ออกแบบให้ลมสามารถพัดผ่านจากหน้าบ้านไปยังหลังบ้านด้วยการวางส่วนใช้สอยของส่วนนั่งแล่น รับประทานอาหารที่มีส่วนโปร่งให้ต่อเนื่องกัน เพื่อความต่อเนื่องของการระบายอากาศ ทั้งจากการเปิดประตูทั้ง 2 ด้าน และการเลือกใช้ผนังอิฐดินเผาแบบมีรูให้ผนังหายใจได้ที่บริเวณบันได ช่วยระบายลมอีกทางหนึ่ง

พื้นที่ชั้น 2 เป็นส่วนห้องนอนทั้งครอบครัว แบบแรกจะมีห้องนอนจำนวน 2 ห้อง ในช่วงที่ครอบครัวยังมีสมาชิกไม่เกิน 4 คน พ่อ แม่ ลูก แต่เผื่อการขยายตัวเมื่อต้องการห้องนอนเพิ่มขึ้น ด้วยการเผื่อพื้นที่สำหรับต่อเติมห้องนอนอีก 1 ห้องเหนือลานหน้าบ้าน สำหรับการออกแบบด้วยวิธีนี้ ถ้าไม่ทำการเตรียมการ ห้องน้ำเดิมจะเป็นส่วนอับทึบ ไม่ดีต่อสุขอนามัย แต่งานนี้สถาปนิกคิดวิธีระบายอากาศห้องน้ำกลางบ้านเผื่อไว้ด้วยการดึงแสงจากหลังคา พร้อมกับระบายอากาศไปยังหลังคาข้างถังน้ำที่ชั้นดาดฟ้าแทน

จุดเด่นที่เป็นภาพจำของงานนี้คือสีสันสดใส ดูเพิ่มคุณค่าให้กับงานได้ แต่ส่วนที่สำคัญสุดคือคุณภาพการจัดส่วนใช้สอยภายใน ที่ให้คนอยู่อาศัยสบายสุด นี่ล่ะที่สำคัญ

อ้างอิง: www.jirauarquitetura.com.br, www.archdaily.com

สาโรช พระวงค์

สถาปนิกผู้ริเป็นนักเขียน และอาจารย์ประจำคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี สนใจในสถาปัตยกรรมที่สร้างคุณภาพที่ชีวิตที่ดีขึ้น เลยมาเขียนเล่าให้ผู้อ่านเป็นเนืองๆ

See all articles