Kinder Land Bridge & Cyvia and Melvyn Wolff Prairie สะพานอุโมงค์เชื่อมสองอุทยานในฮูสตัน

สิ่งก่อสร้างโดยมนุษย์จะสามารถอยู่ร่วมกับธรรมชาติอย่างเบียดเบียนกันให้น้อยที่สุดได้อย่างไร เพราะในความเป็นจริงนั้นเมื่อมีการสร้างเกิดขึ้นก็เกิดการเบียดบังทรัพยากรเพื่อมารองรับการใช้สอยของมนุษย์ คำถามนี้มีคำตอบจากการออกแบบภูมิสถาปัตยกรรมของโครงการ Kinder Land Bridge and Cyvia and Melvyn Wolff Prairie

โครงการนี้ออกแบบโดยภูมิสถาปนิก เนลสัน เบิร์ด วอลทซ์ เพื่อให้เป็นส่วนหนึ่งของผังแม่บทตั้งแต่ปี พ.ศ 2558 เพื่อทำการปรับปรุงพื้นที่รกร้างกว่า 3,700 ไร่ นอกตัวเมืองฮูสตัน เท็กซัส สหรัฐอเมริกา ตัวโครงการน่าจะเรียกได้ว่าสะพานเนินดิน ตั้งอยู่ใจกลางอุทยานและทำหน้าที่เชื่อมโยงอุทยานทั้งสองด้าน ให้พื้นที่สีเขียวที่เคยถูกตัดขาดจากการสร้างทางหลวงขนาด 6 เลน ในปี พ.ศ 2498  ให้สามารถกลับมาเชื่อมการใช้งานได้อีกครั้ง แนวทางการออกแบบคือสร้างอุโมงค์ 2 แห่งซึ่งมีความยาว 121 เมตร และ 171 เมตร โดยอุโมงค์ทั้ง 2 นี้เป็นเส้นทางที่รถขับผ่านในระดับดิน ภูมิสถาปนิกได้ออกแบบให้ผืนดินปกคลุมจนกลายเป็นเนินหญ้าและทางเดิน และการออกแบบให้เป็นพื้นที่เชื่อมกิจกรรมที่เคลื่อนไหวทางเหนือ และทางใต้ของอุทยานแห่งนี้ ทำให้ขยายเส้นทางที่มีอยู่ได้เชื่อมต่อเพิ่มขึ้น เนินดินที่ลาดเอียงเล็กๆ ปลูกไว้ด้วยหญ้า พุ่มไม้ และต้นไม้ในสภาพแวดล้อมแบบทุ่งหญ้าริมชายฝั่งของอเมริกาเหนือซึ่งเป็นที่อยู่อาศัยที่ใกล้สูญพันธุ์ ให้รับกับสภาพแวดล้อมของชานเมืองฮูสตัน โครงการนี้เปิดใช้งานเมื่อต้นปี พ.ศ 2566 นี้เอง

นอกจากนี้ยังออกแบบวิธีการจัดการกับน้ำฝนการหน่วงน้ำด้วยลำธารเพื่อบรรเทาน้ำท่วม จากนั้นนำน้ำไปบำบัดคุณภาพน้ำเพื่อไม่ให้เป็นปัญหาทางมลพิษกับอุทยานแห่งนี้ เนินดินนี้ถูกแทรกไปกับอุโมงค์ทั้งสองอย่างแนบเนียน มีการออกแบบให้ปากอุโมงค์มีลักษณะโค้งลาดรับกับความโค้งของเนินดินที่ออกแบบเตรียมไว้ ทำให้พื้นที่ส่วนนี้สามารถเป็นไปได้ทั้งสะพานบกและสวนสาธารณะไปพร้อมๆ กัน สวนสาธารณะแห่งนี้ได้ออกแบบให้ทนทานต่อพายุและการจัดการน้ำให้กลายเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์ มีอากาศที่สะอาดสำหรับทั้งคนและสัตว์ การออกแบบงานนี้คือการคิดแบบองค์รวมเพื่อให้เป็นส่วนหนึ่งของธรรมชาติ

การออกแบบช่วยยกระดับชีวิตของคนและสัตว์ได้ สิ่งที่สำคัญคือความเข้าใจต่อธรรมชาติและการเลือกใช้ให้ถูกคนกับถูกงานนั่นเอง

208Kinder Land Bridge and Cyvia and Melvyn Wolff Prairie-November2023 208Kinder Land Bridge and Cyvia and Melvyn Wolff Prairie-November2023

แปลและเรียบเรียงจาก: www.dezeen.com
ที่มา: www.nbwla.com

Tags

Tags: , ,

สาโรช พระวงค์

สถาปนิกผู้ริเป็นนักเขียน และอาจารย์ประจำคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี สนใจในสถาปัตยกรรมที่สร้างคุณภาพที่ชีวิตที่ดีขึ้น เลยมาเขียนเล่าให้ผู้อ่านเป็นเนืองๆ

See all articles