Kingway Brewery ปรับพื้นที่อุตสาหกรรมเก่าให้เป็นพื้นที่ทางวัฒนธรรมของชาวเมืองเซินเจิ้น

ทุกเมืองเก่าล้วนมีความทรงจำของผู้คนประทับอยู่บนร่องรอยของสถาปัตยกรรมเสมอ แต่เมื่อเวลาผ่านไปมีการเปลี่ยนแปลงของผังเมือง ทำให้สถาปัตยกรรมเก่าไม่อาจรองรับการใช้งานในบริบทร่วมสมัยได้ ส่วนที่น่าสนใจคือเราเลือกที่จะทอดทิ้งหรือทำให้มันมีชีวิตชีวาอีกครั้งในร่างเดิม และเป็นวิญญาณใหม่

Kingway Brewery ตั้งอยู่ในเขตหลัวหู ย่านใจกลางเมืองของเขตเศรษฐกิจพิเศษเซินเจิ้น สถานที่แห่งนี้เป็นความทรงจำของชาวเซินเจิ้นในยุคที่เป็นการปฏิรูปและเปิดประเทศของจีน ในเวลาต่อมาเซินเจิ้นพัฒนาเมืองครั้งใหญ่โดยเปลี่ยนการผลิตแบบเดิมไปสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ขึ้นกว่าแบบดั้งเดิม โครงสร้างของโรงเบียร์แห่งนี้ก็ถูกทำลายลงเหลือพื้นที่อยู่ 11,600 ตารางเมตร แต่ทางเมืองเซินเจิ้นไม่ต้องการทุบทิ้งทั้งหมด โครงการนี้เป็นการทำงานร่วมกันกับสถาปนิก URBANUS ให้ค้นพบศักยภาพใหม่และปรับปรุงโครงการ ด้วยการใส่วิญญาณใหม่พร้อมกับบูรณาการกิจกรรมใหม่เข้าไปอย่างสร้างสรรค์ ทำให้สถาปัตยกรรมอุตสาหกรรมเก่ากลายเป็นพื้นที่ทางวัฒนธรรมของชาวเมืองเซินเจิ้นอย่างมีคุณภาพ

อาคารทอุตสาหกรรมจะมีรูปทรง การตกแต่ง ความแข็งกระด้างตามการใช้สอย แต่ว่าสถาปนิกได้เลือกการปรับปรุงใหม่ด้วยการเติมกิจกรรมและการใส่พื้นที่ใช้สอยใหม่เข้าไป พื้นที่ถนนด้านหน้าสูง 1.65 เมตรและทางทิศตะวันออกที่สูง 3 เมตรกลายเป็นพื้นที่จัดแสดงประติมากรรม อาคารโรงเบียร์เก่านี้เหลืออาคารหลักอยู่ 4 อาคารคือ A B C และ D อาคาร A ซึ่งแต่เดิมเป็นหอคอยเก็บน้ำได้กลายเป็นหอคอยสำหรับชมวิวเมืองและถูกกรุด้วยแผ่นอิฐ ทำให้ลดความกระด้างของโรงงานอุตสาหกรรมเดิม อาคาร B ที่เคยเป็นอาคารบำบัดน้ำเสียกลายเป็นส่วนจัดแสดงนิทรรศการ และอาคาร C ที่เคยเป็นบ่อบำบัดน้ำ กลายเป็นพื้นที่ศิลปะแบบจัดวาง ส่วนอาคาร D ซึ่งเป็นกลุ่มอาคารที่ใหญ่ที่สุดในไซต์นี้ เคยเป็นส่วนของถังหมักเบียร์กลายเป็นห้องประชุมใหญ่ ทุกอาคารถูกเชื่อมด้วยทางเดินลอยฟ้าให้สามารถเชื่อมโยงกิจกรรมต่างๆ ได้อย่างเต็มที่

แม้ว่าเราจะไม่สามารถหลีกเลี่ยงการเปลี่ยนแปลงจากการเจริญเติบโตของเมืองได้ แต่การกลับมามองที่โครงการนี้มันสามารถเป็นกรณีศึกษาถึงการเลือกที่จะเก็บความทรงจำซึ่งเป็นมรดกของเมืองไว้ให้เป็นสถานที่สำคัญสำหรับศิลปะวัฒนธรรมและคุณภาพชีวิตคนเมือง

 

แปลและเรียบเรียงจาก: www.archdaily.com
ที่มา: www.dezeen.comwww.urbanus.com

สาโรช พระวงค์

สถาปนิกผู้ริเป็นนักเขียน และอาจารย์ประจำคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี สนใจในสถาปัตยกรรมที่สร้างคุณภาพที่ชีวิตที่ดีขึ้น เลยมาเขียนเล่าให้ผู้อ่านเป็นเนืองๆ

See all articles